ROCZNIKI:


Zasady publikacji artykułów w "Roczniku Teologii Katolickiej"

Redakcja „Rocznika Teologii Katolickiej” przeciwstawia się wszelkiej nierzetelności naukowe, dlatego teksty nadsyłane do Redakcji „Rocznika Teologii Katolickiej” nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane (w języku polskim, bądź tłumaczone na inne języki).
Zapobiegając przypadkom tzw.  „ghostwriting” i „guest authorship” Redakcja „Rocznika Teologii Katolickiej”  wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych  autorów  (jeśli miało to miejsce) w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst do publikacji. Redakcja wymaga także podania informacji o  źródłach finansowania  publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
Wykryte przypadki  „ghostwriting” i „guest authorship”  będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, stowarzyszenia edytorów naukowych,  towarzystwa naukowe itp.)

- Zasady publikowania (do pobrania)