ROCZNIKI:


Witamy na stronie Rocznika Teologii Katolickiej

„Rocznik Teologii Katolickiej” jest czasopismem naukowym, ukazującym się raz w roku, promującym nauki teologiczne. W Roczniku zamieszczane są artykuły koncentrujące się wokół zróżnicowanych dziedzin teologicznych, ale także o charakterze inerdyscyplinarnym, z nurtu nauk filozoficznych, humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i medycznych. W Roczniku promuje się osiągnięcia dorobku naukowego środowiskowych naukowców, ale także i tych, którzy współpracują z jednostką Katedry, opartego o najnowsze badania i realizowane projekty. Praca naukowa i badawcza znajduje odzwierciedlenie w artykułach, które łączą zagadnienia etyczno-społeczno-religijne z uwarunkowaniami międzykulturowymi. Rocznik służy dzieleniu się wynikami współpracy ze środowiskami naukowymi w kraju i za granicą.

The Annual of Catholic Theology is a scientific yearly magazine promoting theological sciences. It publishes articles representing both different branches of theology and philosophy, humanities, social, medical and natural sciences. The journal serves the promotion of the achievements of local researchers and those who cooperate with the Chair of Catholic Theology of the University of Bialystok. The articles published in the journal are dedicated to ethic, social, religious and multicultural problems. The purpose of the journal is to share the authors' research results with other scientific centres home and worldwide.

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski

Sekretarz redakcji: ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk

Realizowane zadania:

Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji w Roczniku Teologii Katolickiej finansowane w ramach umowy 548/P-DUN/2016 i 548/1/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Umiędzynarodowienie czasopisma ROCZNIK TEOLOGII KATOLICKIEJ poprzez zamieszczenie artykułów wyłącznie w języku angielskim, a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowców, w tym pracowników Uniwersytetu w Białymstoku - zadanie finansowane w ramach umowy 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Ilość punktów:20
ISSN: 1644-8855

rtk@uwb.edu.pl


 

 

KOMUNIKAT z dnia 1 grudnia 2019 r.
Szanowni Państwo,

W 2020 roku ukaże się XIX tom Rocznika Teologii Katolickiej. Wszystkich zainteresowanych publikacją osiągnięć naukowych z dziedziny teologii zapraszamy do nadsyłania na adres redakcji czasopisma  (ktk@uwb.edu.pl) artykułów naukowych wyłącznie w języku angielskim.
Przesłany artykuł powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko autora

 2. numer ORCID autora

 3. afiliację (jednostka naukowa, uczelnia wyższa)

 4. tekst artykułu w języku angielskim (do 30 tyś. znaków ze spacjami)

 5. imię i nazwisko native speakera, który dokonał korekty tekstu ( wyłącznie w przypadku jeśli język angielski nie jest językiem rodzimym autora)

 6.  bibliografię załącznikową

 7. streszczenie artykułu po angielsku i po polsku ( do 800 znaków ze spacjami)

 8. słowa klucze po angielsku i  po polsku ( do 5 słów)

 9. tytuł artykułu po angielsku i po  polsku

 10. aktualna nota biograficzna autora po angielsku i po polsku ( do 400 znaków ze spacjami)

 11. Przesłany tekst powinien być zapisany w formacie : *.doc, lub  *.docx.. Artykuły zawierające ryciny, wykresy, symbole graficzne dodatkowo powinny być przesłane w formacie PDF.

Tylko artykuły nadesłane w terminie, spełniające powyższe wymogi redakcyjne oraz te, które uzyskają pozytywne recenzje będą brane pod uwagę przy redakcji tomu „Rocznika Teologii Katolickiej” w 2020 roku.
Ostateczną decyzję o publikacji artykułu w Roczniku Teologii Katolickiej podejmuje Redaktor naczelny czasopisma.
Termin nadsyłania tekstów mija 31 marca  2020 r.

Rocznik Teologii Katolickiej wydawany jest przez Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. Jest czasopismem punktowanym (20 punktów)  wpisanym na listę MNiSW.

Czasopismo w latach 2019 i 2020 jest beneficjentem  konkursu w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. W związku z tym artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej.

ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
Redaktor Naczelny RTK

Ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk
Sekretarz Redakcji RTK

Białystok, dnia 1 grudnia 2019 r.

 


December 1, 2019
Bialystok, Poland


CALL FOR SUBMISSIONS

Dear Sir or Madam,
Volume XIX of the Rocznik Teologii Katolickiej [The Annual of Catholic Theology ] (RTK) will be published later this year. If you are interested in having your theological research, scholarship, or interpretation published in our journal, then we invite you to submit your scholarly article (in English only, please) to our editorial office at  ktk@uwb.edu.pl.
Along with your article, please include the following information:

 1. Author’s first and last name;

 2. Author’s ORCID number;

 3. Author’s professional or academic affiliation (research center, university, department, etc.);

 4. The title of the article in English and Polish;

 5. An abstract up to 800 characters (including spaces) long in English and Polish;

 6. A list of up to 5 keywords in English and Polish;

 7. Article made up of no more than 30,000 characters (including spaces) in English;

 8. A bibliography;

 9. First and last name of the native speaker who translated the article (this is necessary only for those authors whose native language is not English);

 10. A current bio in English and Polish up to 400 characters (including spaces) long;

 11. The article should be sent as either a *.doc or a *.docx file. Articles that include graphs, charts, or graphics should also be sent as PDFs.

The submission deadline is: March 31, 2020 
Only articles that are received by the deadline, meet each of the above submission requirements, and are reviewed positively by the editorial board will be considered for publication in RTK in 2020. The Editor-in-Chief of RTK will make all final decisions regarding the content published in the journal. The Chair of Catholic Theology at the University of Białystok publishes RTK, to which Poland’s Ministry of Science and Higher Education has assigned a score of 20 points and has listed on its index. Funding for RTK for the 2019-2020 fiscal year has been awarded by the Ministry of Science and Higher Education through its “Wsparcie dla Czasopism Naukowych [Support for Scientific Journals]” program. Therefore, the scholarly articles published in our journal can be considered in the evaluation of your scholarly research and professional achievements. 

Rev. Andrzej Proniewski, PhD hab.
Professor of Theology, University of Bialystok
Editor-in- Chief, RTK

 

Rev. Leszek M. Jakoniuk, STL
Editorial Secretary, RTK