ROCZNIKI:

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014

Proniewski Andrzej, Słowo wstępne

Rychlicki Czesław, Arcybiskup Edward Ozorowski w dialogu teologii z Magisterium Kościoła


I. NAUKA

Breczko Anetta, Prawo natury i prawo stanowione w obliczu problemów genetyki reprodukcyjnej

Chorąży Mieczysław, Zjawisko samoorganizacji jako element ewolucji życia

Kozłowski Jan, Od praczłowieka do Einsteina: rozważania nad ewolucją moralności i umysłu

Nakoneczny Tomasz, Ponowoczesność, czyli człowieczeństwo zdegradowane?

Wnorowski Henryk, Antropologiczne granice ekonomii

Jasiński Marek, Człowiek poznający samego siebie według koncepcji Seligmana (style wyjaśniania a wyuczona bezradność)

Zabielski Józef, Personalizm jako imperatyw wartościowania człowieka


II. WIARA

Proniewski Andrzej, Wiara jako postawa człowieka myślącego w refleksji Benedykta XVI

Jagodziński Marek, Komunijny wymiar integralności człowieka

Kubicki Dominik, Kontemplatywna głębia wiary Trójjedynemu w spełnianiu się w jestestwie – rozstrzygnięciem współczesnego dylematu postmoderności względem tożsamości osoby ludzkiej – człowiek projekt czy przypadek

Zatwardnicki Sławomir, Przebóstwienie w perspektywie teologii i mistyki. Synteza dwóch mądrości „bez zmieszania i bez rozdzielania”

Spyra Piotr, Kerygmat Jezusa – Dobra Nowina o człowieku i dla człowieka

Zadykowicz Tadeusz, Początek ludzkiego życia – z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego. Próba określenia oraz konsekwencje etyczne

Tom do pobrania:

 

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014


I. ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA

Jedliński Marek, Człowiek i historia. Piotra Czaadajewa poszukiwania wiary i wizja Królestwa Bożego

Kiejkowski Paweł, Pneumatologiczny rys paschalnej antropologii Wacława Hryniewicza

Kuryłowicz Beata, Metaforyczne sposoby ujmowania Boga i relacji Bóg – człowiek w przysłowiach polskich

Kapica Wojciech, Kimsza Radosław, Antropologiczne podstawy duchowości św. Jana od Krzyża


II. TEOLOGIA RODZINY

Dakowicz Andrzej, Świadomość osobistych przekonań małżonków o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku

Składanowski Marcin, Anthropological Arguments in an Interconfessional Discussion of Homosexuality

Kamiński Krzysztof, Wpływ religijności narzeczonych na poglądy dotyczące regulacji poczęć i przerywania ciąży


III. TEOLOGIA DIALOGU

Kieżel Bogusław, Interreligious Dialogue of the Catholic Church With the Candomblé Communities in Brazil

Piecyk Mariusz, Urząd duchowny w dialogu Kościoła rzymskokatolickiego z Kościołem ewangelicko-reformowanym

Zatyka Marcin, João Paulo II e a missão da Polónia na Europa unida


IV. TEOLOGIA PASTORALNA

Śmigiel Wiesław, Jak głosić Jezusa Chrystusa w dobie nowej ewangelizacji?

Smentek Izabella, Czy współczesny Kościół modli się o Paruzję? Inspirowana przez Ducha Świętego prośba o powtórne przyjście Chrystusa we współczesnej liturgii Kościoła w Polsce

Kondracikowski Karol, Tożsamość kapłana w relacji do Boga, do ludzi i do siebie samego


V. HISTORIA KOŚCIOŁA

Puchalska-Dąbrowska Bernadetta, „Żywot Sługi Bożej Reginy Protmann” na tle hagiografii okresu potrydenckiego


VI. SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Jakoniuk Leszek M., Sprawozdanie z działalności Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2013/2014

Rychlicki Czesław, Andrzej Proniewski, „Ermeneutica teologica di Joseph Ratzinger”, Eupress FTL, Lugano 2014, 306 s.

Kimsza Radosław, Janusz Bujak, „«Mężczyzną i niewiastą stworzył ich». Współczesny feminizm w poszukiwaniu tożsamości kobiety”, Szczecin 2014, 194 s.

Proniewski Andrzej, Gabriele Amorth, „Odejdź ode mnie, szatanie!”, Częstochowa 2013, 96 s.

Proniewski Andrzej, s. Anna Mroczek CSA, „Dobrego dnia z Aniołem Stróżem, Myśli na każdy dzień roku”, Częstochowa 2013, 154 s.

Lachowicz Jerzy, Ewa Wipszycka,„Drugi dar Nilu czyli o mnichach i klasztorach w późnoantycznym Egipcie”, Źródła monastyczne, monografie 3, Kraków 2014, 502 s.

Jakoniuk Leszek M., Frère Emmanuel de Taizé, „Un amour méconnu. Au-delà des représentations spontanées de Dieu”, Paris Bayard 2008, 256 s.

Tom do pobrania: