ROCZNIKI:

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010


I. ARTYKUŁY

Depo Wacław Tomasz, Bądźmy świadkami miłości – aspekt dogmatyczny

Ozorowski Edward, Teologia ojcostwa

Skreczko Adam, Ojcostwo jako zadanie

Biela Bogdan, Współczesne zagrożenia wiary od zewnątrz

Zabielski Józef, Aretologiczne „umocowanie” życia społeczno-moralnego

Buzun Łukasz, Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu św. Józefa Sebastiana Pelczara

Proniewski Andrzej, Doświadczenie wiary w życiu młodego człowieka w nauczaniu Benedykta XVI

Puchalska-Dąbrowska Bernadetta, Obraz kapłana-męczennika doby potrydenckiej w „Żywotach świętych” Piotra Skargi

Arbaszewski Piotr, Rodzinne wychowanie do życia wiarą w przygotowaniu potomstwa do sakramentu małżeństwa

Kułaczkowski Jerzy, Wierność jako istotna cecha przymierza małżeńskiego a duszpasterstwo rodzin

Murziński Paweł, Kościół w Polsce wobec sekt i nowych ruchów religijnych

Stala Józef, Przyczynek do ukazania tradycji szkolnictwa specjalnego w Polsce

Pałubska Zofia, Kult Opatrzności Bożej w Kościele katolickim w Polsce

Szot Adam, Normalizacja, której nie było... Katechizacja na Białostocczyźnie w latach 1956-1961


II. MATERIAŁY, SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Kasabuła Tadeusz, Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2008/2009

Dzięgielewska Anna, Sprawozdanie z konferencji „Współczesne zagrożenia wiary od zewnątrz”

Osewska Elżbieta, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauczanie religii i katecheza w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Anglii i Słowenii” („Religious Education and Catechesis in Europe with the Special Focus on Poland, England and Slovenia”) Słowenia, Ljubljana, 25 III 2010 r.

Zabielski Józef, Andrzej Zwoliński, „Grzechy cudze”, wyd. WAM, Kraków 2009, 408 s.

Stala Józef, Krzysztof Gryz (red.), „Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II”, Wydawnictwo Świętego Stanisława BM, Kraków 2004, 528 s.

Stala Józef, Andrzej Offmański (red.), „Małżeństwo i rodzina w panoramie współczesnych systemów”, wyd. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, 262 s.

Wójcik Jakub, Mikołaj Krasnodębski, „Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie, Warszawa 2009, 484 s.

Pałubska Zofia, Ryszard Dziura, „Dialog z religijno-społeczną tradycją ludów Zambii w świetle posoborowej nauki Kościoła”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, 318 s.

Puchalska-Dąbrowska Bernadetta, Katarzyna Sokołowska, „Świeckich drogi do świętości w hagiografii sarmacko-barokowej”, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2008, 292 s.

Kasabuła Tadeusz, „Lietuvos istorijos šaltiniai”, t. VII, „Breslaujos dekanato vizitacija 1782-1783 m. atlikta vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu”, oprac. Romualdas Firkovičius, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, Vilnius 2008, ss. 452+XI („Źródła do dziejów Litwy”, t. VII, „Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783 r. przeprowadzona na polecenie biskupa wileńskiego Ignacego Jakuba Massalskiego”, oprac. Romualdas Firkovičius, Litewska Katolicka Akademia Nauk, Wilno 2008, 452+XI s.)

Skreczko Adam, Józef Zabielski, „Teologiczno-etyczne podstawy ładu społecznego”, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, 268 s.

Kalisz Łukasz, Edward Walewander, „Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej1918-1939”, TN KUL, Lublin 2007, 416 s.

Tom do pobrania: