ROCZNIKI:

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008

Ozorowski Edward, Słowo wstępne


I. ARTYKUŁY

Urbański Stanisław, Duchowość miłosierdzia według bł. Michała Sopoćki

Zabielski Józef, Roztropność i męstwo Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia

Proniewski Andrzej, Eucharystia jako ofiara miłości i miłosierdzia według Błogosławionego ks. Michała Sopoćki

Ozorowski Edward, Teologia peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego

Dziuba Andrzej Franciszek, Dynamika miłosierdzia w orędziu nagrody i kary

Kułaczkowski Jerzy, Skutki miłosierdzia okazywanego ojcu wobec syna w ujęciu Syr 3, 14-15

Skreczko Adam, Kapłan jako szafarz Miłosierdzia Bożego według bł. ks. Michała Sopoćki

Gądecki Stanisław, Teologia uczniostwa

Murziński Paweł, Koncepcja czasu u Koheleta

Syczewski Tadeusz, Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego

Przygoda Wiesław, Diakonia jako wyzwanie dla uczniów Chrystusa dzisiaj

Hardyś Jacek, Ofiarniczy charakter życia duchowego Świętej Teresy z Los Andes oraz Błogosławionych Hiacynty i Franciszka Marto

Puchalska-Dąbrowska Bernadetta M., Święta Elżbieta Węgierska – wzorzec stanowy dla kobiet w hagiografii polskiej XVI-XVIII wieku

Pałubska Zofia, Modlitwa prośby w kazaniach i mowach religijnych Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza

Grzegorczyk Jarosław, Aktualna sytuacja teologii pastoralnej w Polsce. Wybrane aspekty

Biela Bogdan, Katecheza w świetle zasady formalnej teologii pastoralnej

Lipiec Dariusz, Pastoralna posługa dziekana

Kasabuła Tadeusz, Początki organizacji terytorialnej Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Cesarstwie Rosyjskim (w 225. rocznicę powstania archidiecezji i metropolii mohylowskiej)

Hofmann Johannes, Znaczenie rzymskich wspólnot chrześcijańskich i ich biskupa dla całego Kościoła w pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa


II. MATERIAŁY, SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Sopoćko Michał, Życie religijne w Metropolii Wileńskiej 1939-1945 (przygotował do druku ks. Tadeusz Krahel)

Kasabuła Tadeusz, Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2007/2008

Olszewski Mieczysław, Sprawozdanie z sympozjum PosT Netzwerk 18-21 IX 2008 Celje (Słowenia)

Szot Adam, Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum naukowego zorganizowanego w Łomży 23 października 2008 roku „190 Rocznica powstania diecezji sejneńskiej”

Dziuba Andrzej F., Kazimierz Panuś, „Historia kaznodziejstwa”. Wydawnictwo Salwator, Kraków 2007, s. 503

Dziuba Andrzej F., Urszula Michalak, „Sens bycia człowiekiem. W poszukiwaniu ostatecznej perspektywy życia osobowego”. Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2006, s. 256

Wieczyński Franciszek, Jerzy Lewandowski, „W nadziei jesteśmy odkupieni. Komentarz do encykliki Benedykta XVI «Spe salvi»”, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 209

Skreczko Adam, „Leksykon teologii pastoralnej”. red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006, s. 945

Stala Józef, A. Skreczko, B. Grużewski, „Nauczanie religii i postawy katechetów Wileńszczyzny”. Warszawa – Białystok – Wilno 2008, s. 104

Swędrowski Jerzy, „Gorzkie żale przybywajcie...”. red. Stanisław Urbański, Janusz Śmigiera, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, s. 291

Tom do pobrania: