ROCZNIKI:


Procedury recenzowania w "Roczniku Teologii Katolickiej"

 1. Procedura recenzowania artykułów w „Roczniku Teologii Katolickiej” jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 2. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji.

 3. Arkusz recenzji naukowej znajduje się na stronie internetowej „Rocznika”.

 4. Nadesłane artykuły są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję.

 5. Publikacje są recenzowane przez  dwóch rzetelnych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma i posiadają co najmniej stopień doktora.

 6. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów

 7. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo. Stosowany jest model w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review proces).

 8. Każdy tom Rocznika jest recenzowany przez niezależnych dwóch zewnętrznych recenzentów, którzy weryfikują nadesłane artykuły i recenzje.

 9. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.

 10. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

 11. Recenzja w postaci elektronicznej jest przesyłana na adres rtk@uwb.edu.pl oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem. Jest ona przechowywana w Redakcji przez okres 5 lat.

 12. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.

 13. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje.

 

- Arkusz recenzji naukowej (do pobrania)