ROCZNIKI:

 

Kluz Marek

Nadzieja w życiu i postawie moralnej człowieka w świetle encykliki Spe salvi Benedykta XVI
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 97-112
 

Concern for the moral order in the field of human sexuality
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 105-123
 

Miłość jako prawo Nowego Przymierza w świetle Deus caritas est Benedykta XVI
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 205-218