ROCZNIKI:

 

Biela Bogdan

Współczesne zagrożenia wiary od zewnątrz
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 39-63
 

Katecheza w świetle zasady formalnej teologii pastoralnej
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 234-247