ROCZNIKI:

 

Autor:
Cieślik-Klauza Joanna, Jakoniuk Leszek Marius, Nerkowski Maciej Bogumił

Tytuł:
Songs of Taizé

Title:
Songs of Taizé

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 67-80

Słowa klucze:
Wspólnota z Taizé, muzyka, teksty, formy muzyczne, śpiew, kanon, prozodia, polifonia, litanie, chorał protestancki, śpiew prawosławny, ekumenizm, sztuka

Keywords:
Taizé Community, music, lyrics, musical forms, song, canon, prosody, polyphony, litanies, Protestant chorales, Orthodox songs, ecumenism, art

Artykuł do pobrania: