ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasprzak Artur Antoni

Tytuł:
„Rewolucja kopernikańska” na Soborze Watykańskim II? Analiza historyczno-teologiczna redakcji drugiego rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, o Ludzie Bożym

Title:
Copernican Revolution at the Second Vatican Council? The historical-theological analysis of the writing of the second chapter of the Dogmatic Constitution on the Church, the People of God

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 39-52

Słowa klucze:
Sobór Watykański II, Lud Boży, De Populo Dei, De Ecclesia, Lumen gentium, Commissio de doctrina Fidei et Morum

Keywords:
Council Vatican II, People of God, De Populo Dei, De Ecclesia, Lumen Gentium, Commissio de doctrina Fidei et Morum

Artykuł do pobrania: