ROCZNIKI:

 

Autor:
Kluz Marek

Tytuł:
Miłość jako prawo Nowego Przymierza w świetle Deus caritas est Benedykta XVI

Title:
Love as the Law of The New Covenant in the Light of Deus Caritas Est by Benedict XVI

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 205-218

Słowa klucze:
Jezus, miłość, prawo, moralność, nauczanie Benedykta XVI, encyklika Deus caritas est

Keywords:
Jesus, love, law, morality, teaching of Benedict XVI, encyclical Deus caritas est

Artykuł do pobrania: