ROCZNIKI:

 

Autor:
Rabczyński Paweł

Tytuł:
Culture and Religion

Title:
Culture and Religion

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 85-102

Słowa klucze:
kultura, religia, wartości, człowiek podmiotem kultury i religii, relacja między kulturą a religią

Keywords:
culture, religion, values, man as the subject of culture and religion, relationship between culture and religion

Artykuł do pobrania: