ROCZNIKI:

 

Autor:
Wróblewska Walentyna

Tytuł:
Humanistic paradigm in the research on studying

Title:
Humanistic paradigm in the research on studying

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 339-350

Słowa klucze:
studiowanie, student, szkolnictwo wyższe, paradygmat humanistyczny, orientacja metodologiczna

Keywords:
studying, student, higher education, humanistic paradigm, methodological orientation

Artykuł do pobrania: