ROCZNIKI:

 

Autor:
Węcławska-Lipowicz Weronika

Tytuł:
Creator or author. Norwid’s concept of beauty, art and artist or the arts creating process

Title:
Creator or author. Norwid’s concept of beauty, art and artist or the arts creating process

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 291-302

Słowa klucze:
piękno, dobro, prawda, miłość, sztuka, Stwórca, twórca, artysta, sztukmistrz, proces twórczy, kształt, profil, forma, matryca, powtórzenie, refleks, poznanie, zmartwychwstanie, tajemnica stworzenia, tajemnica wcielenia, podobieństwo Boże

Keywords:
beauty, good, truth, love, art, Creator, author, artist, conjurer, creating process, shape, profile, form, matrix, repetition, reflection, cognition, resurrection, the secret of creation, the secret of incarnation, likeness of God

Artykuł do pobrania: