ROCZNIKI:

 

Autor:
Ciereszko Henryk

Tytuł:
Veritative argument against the life and thought of Edith Stein

Title:
Veritative argument against the life and thought of Edith Stein

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 55-77

Słowa klucze:
argument werytatywny, wiarygodność Objawienia chrześcijańskiego, ostateczna Prawda, osobowa Prawda, motywy wiarygodności Objawienia chrześcijańskiego, Edyta Stein

Keywords:
veritative argument, the credibility of the Christian Revelation, the ultimate Truth, the personal Truth, the motives of credibility of Christian Revelation, Edith Stein

Artykuł do pobrania: