ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
Prałatury i kanonie de gremio Kapituły Katedralnej Wileńskiej w okresie przedrozbiorowym

Title:
Prelatures and canonries de gremio the Vilnius Cathedral Chapter before the partitions

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 127-147

Słowa klucze:
Wielkie Księstwo Litewskie, Wilno, katedra, kapituła katedralna, prałat, kanonik, kanclerz

Keywords:
Grand Duchy of Lithuania, Vilnius Cathedral, cathedral chapter, prelate, canon, chancellor

Artykuł do pobrania: