ROCZNIKI:

 

Autor:
Lekka Dorota

Tytuł:
Dzieło uobecnienia zbawczych tajemnic Chrystusa w ujęciu Wacława Hryniewicza OMI

Title:
The actualization of the Christ’s redemptive mysteries according to Wacław Hryniewicz OMI

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 81-102

Słowa klucze:
misterium paschalne, uobecnienie zbawczych tajemnic, słowo Boże, wiara, sakramenty, doczesna aktywność

Keywords:
paschal mystery, actualization of the redemptive mysteries, the word of God, faith, sacraments, human activity

Artykuł do pobrania: