ROCZNIKI:

 

Autor:
Kubicki Dominik

Tytuł:
Akwinatowy sens analogiczności teologii jako nauki – wiary in statu scientiae

Title:
Aquinastic sense of analogy of theology as a scientific discipline – faith in statu scientiae

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 49-79

Słowa klucze:
analogiczność teologii jako wiary in statu scientiae, antropologia teologiczna, inteligibilność zachodnioeuropejska, Słowo objawiające się w dziejach, teologia jako wiara in statu scientiae

Keywords:
analogical of the theology as the faith in statu scientiae, European inteligibillity, postmodern philosophical anthropology, theological anthropology, Word revealed in history, theology as the faith in statu scientiae

Artykuł do pobrania: