ROCZNIKI:

 

Autor:
Kluz Marek

Tytuł:
Nadzieja w życiu i postawie moralnej człowieka w świetle encykliki Spe salvi Benedykta XVI

Title:
Hope in life and in moral attitude of man in the light of the Encyclical letter Spe Salvi Pope Benedict XVI

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 97-112

Słowa klucze:
nadzieja, Benedykt XVI, życie moralne, człowiek, zaufanie Bogu, zbawienie, grzech

Keywords:
hope, Benedict XVI, moral life, man, trust in God, salvation, sin

Artykuł do pobrania: