ROCZNIKI:

 

Autor:
Budniak Józef

Tytuł:
Ekumenizm na Śląsku Cieszyńskim z perspektywy końca XX stulecia i początku XXI wieku

Title:
Ecumenism in Cieszyn Silesia seen from the perspective of the end of 20th century and the beginning of 21st century

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 5-30

Słowa klucze:
Śląsk Cieszyński, diecezja bielsko-żywiecka, ekumenizm, inicjatywy ekumeniczne, Kościół katolicki, Kościół ewangelicko-augsburski

Keywords:
Cieszyn Silesia, Bielsko-Żywiec diocese, ecumenism, ecumenic initiatives, Roman Catholic Church, Evangelical Church of the Augsburg Confession

Artykuł do pobrania: