ROCZNIKI:

 

Autor:
Zabielski Józef

Tytuł:
Prawo naturalne jako hermeneutyczna podstawa etyki uniwersalnej

Title:
Natural law as the hermeneutical basis of the universal ethics

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 89-102

Słowa klucze:
natura, prawo naturalne, prawo stanowione, przemiany cywilizacyjno-kulturowe, wartościowanie etyczne, zobowiązania moralne, deformacja moralności, odpowiedzialność moralna

Keywords:
nature, natural law, the statute law, civilization and cultural transformation, ethical evaluation, moral obligations, moral deformation, moral responsibility

Artykuł do pobrania: