ROCZNIKI:

 

Autor:
Kapica Wojciech, Kimsza Radosław

Tytuł:
Antropologiczne podstawy duchowości św. Jana od Krzyża

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 49-74

Słowa klucze:
teologia duchowości, duchowość karmelitańska, św. Jan od Krzyża, antropologia, ciało-dusza-duch, zmysły, apetitos, oczyszczenie

Keywords:
spiritual theology, spirituality Carmelite, St. John of the Cross, anthropology, body – soul – spirit, senses, apetitos, purifications

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2654

Artykuł do pobrania: