ROCZNIKI:

 

Autor:
Kuryłowicz Beata

Tytuł:
Metaforyczne sposoby ujmowania Boga i relacji Bóg – człowiek w przysłowiach polskich

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 37-48

Słowa klucze:
przysłowia, Bóg, metafora, obrazowanie, językowy obraz świata

Keywords:
proverbs, God, metaphor, imaging, language image of the world

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2653

Artykuł do pobrania: