ROCZNIKI:

 

Autor:
Zabielski Józef

Tytuł:
Personalizm jako imperatyw wartościowania człowieka

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 125-137

Słowa klucze:
człowiek, osoba ludzka, personalizm, norma personalistyczna, człowiek jako „obraz Boga”, aksjologia, życie człowieka, wartość i godność osoby ludzkiej

Keywords:
man, human person, personalism, personalistic norm, man as an ‘image of God’, axiology, human life, life and value of a human person

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2648

Artykuł do pobrania: