ROCZNIKI:

 

Autor:
Zatwardnicki Sławomir

Tytuł:
Przebóstwienie w perspektywie teologii i mistyki. Synteza dwóch mądrości „bez zmieszania i bez rozdzielania”

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 193-220

Słowa klucze:
Benedykt XVI, Chrystus, Bóg, człowiek, Maryja, przebóstwienie, Sobór w Chalcedonie, III Sobór w Konstantynopolu, zjednoczenie, mistyka, teologia, chrystologia, antropologia, natura, wola, Jan od Krzyża, Faustyna Kowalska, Maksymilian Kolbe

Keywords:
Benedict XVI, Christ, God, man, Mary, divinization, the Council of Chalcedon, the Third Council of Constantinople, union, mysticism, theology, Christology, anthropology, nature, will, John of the Cross, Faustyna Kowalska, Maksymilian Kolbe

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2636

Artykuł do pobrania: