ROCZNIKI:

 

Autor:
Dec Ignacy

Tytuł:
„Być solą ziemi” – wyzwanie dla wiary

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 83-96

Słowa klucze:
sól, ziemia, Rok Wiary, ewangelizacja, świadectwo słowa, świadectwo czynu, ochrona życia ludzkiego, prawda, wolność, rodzina

Keywords:
salt, earth, The Year of the Faith, evangelisation, testimony of a word, testimony of a deed, protection of human life, truth, liberty, family

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1194

Artykuł do pobrania: