ROCZNIKI:

 

Autor:
Zatwardnicki Sławomir

Tytuł:
Synteza hermeneutyki historycznej i hermeneutyki wiary. Egzegetyczny testament Benedykta XVI

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 127-141

Słowa klucze:
Benedykt XVI, hermeneutyka historyczna, hermeneutyka wiary, metoda historyczno-krytyczna, egzegeza

Keywords:
Benedict XVI, historical hermeneutics, hermeneutics of faith, historical/critical method, exegesis

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1188

Artykuł do pobrania: