ROCZNIKI:

 

Autor:
Gacia Tadeusz

Tytuł:
Odniesienia do klasycznych źródeł przedchrześcijańskich w nauczaniu papieża Benedykta XVI

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 5-18

Słowa klucze:
Benedykt XVI, homilie, katechezy, przemówienia, antyk przedchrześcijański, język grecki, język łaciński, literatura klasyczna, filozofia klasyczna

Keywords:
Benedict XVI, homilies, catecheses, speeches, pre-Christian ancient times, Greek, Latin, classical literature, classical philosophy

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1182

Artykuł do pobrania: